Stay Safe When a Power Line Is Down – Austin Energy

As a department of the City of Austin, Austin Energy uses an independent, online tool to provide automated (machine) translations on our websites. As with any machine translation, context and accuracy cannot be guaranteed.
If you experience difficulty with our translated text or need assistance, please call 512-494-9400 or 3-1-1 to speak with a representative. Thank you.
Como departamento de la Ciudad de Austin, Austin Energy utiliza una herramienta en línea independiente para proporcionar traducciones automáticas en nuestros sitios web. Como cualquier traducción automática, no se puede garantizar el contexto y la precisión.
Si tiene dificultades con nuestro texto traducido o necesita ayuda, llame al 512-494-9400 o al 3-1-1 para hablar con un representante. Gracias.
作为Austin市的一个部门,Austin能源部使用独立的在线工具提供网站的自动(机器)翻译。与任何机器翻译一样,我们无法保证翻译准确无误并符合语境。
如果您在使用我们的翻译文本时遇到困难或需要帮助,请致电512-494-9400或3-1-1告诉客服。谢谢。
Là một bộ phận của Thành phố Austin, Austin Energy sử dụng một công cụ trực tuyến, độc lập để cung cấp các bản dịch tự động (máy tính) trên các trang web của chúng tôi. Như với bất kỳ bản dịch bằng máy nào, ngữ cảnh và độ chính xác không thể được đảm bảo.
Nếu quý vị gặp khó khăn với văn bản đã dịch của chúng tôi hoặc cần được hỗ trợ. Vui lòng gọi số 512-494-9400 hoặc 3-1-1 để nói chuyện với một người đại diện. Xin cảm ơn quý vị.
As a department of the City of Austin, Austin Energy uses an independent, online tool to provide automated (machine) translations on our websites. As with any machine translation, context and accuracy cannot be guaranteed.
If you experience difficulty with our translated text or need assistance, please call 512-494-9400 or 3-1-1 to speak with a representative. Thank you.
Como departamento de la Ciudad de Austin, Austin Energy utiliza una herramienta en línea independiente para proporcionar traducciones automáticas en nuestros sitios web. Como cualquier traducción automática, no se puede garantizar el contexto y la precisión.
Si tiene dificultades con nuestro texto traducido o necesita ayuda, llame al 512-494-9400 o al 3-1-1 para hablar con un representante. Gracias.
作为Austin市的一个部门,Austin能源部使用独立的在线工具提供网站的自动(机器)翻译。与任何机器翻译一样,我们无法保证翻译准确无误并符合语境。
如果您在使用我们的翻译文本时遇到困难或需要帮助,请致电512-494-9400或3-1-1告诉客服。谢谢。
Là một bộ phận của Thành phố Austin, Austin Energy sử dụng một công cụ trực tuyến, độc lập để cung cấp các bản dịch tự động (máy tính) trên các trang web của chúng tôi. Như với bất kỳ bản dịch bằng máy nào, ngữ cảnh và độ chính xác không thể được đảm bảo.
Nếu quý vị gặp khó khăn với văn bản đã dịch của chúng tôi hoặc cần được hỗ trợ. Vui lòng gọi số 512-494-9400 hoặc 3-1-1 để nói chuyện với một người đại diện. Xin cảm ơn quý vị.
Downed power lines
Be aware of hazards presented by downed power lines. Your life or the life of someone else depends on it.
Never touch anything or anyone in contact with a power line. You could be shocked by contact with the line or a secondary object or person.
When a live wire touches the ground, electricity fans out through the ground, similar to when a pebble hits water. You could be shocked when in the area of a downed power line. The minimum safe distance from a downed power line is 35 feet.
Call Austin Energy at 512-322-9100 to report the location of the line.
If a broken power line falls on your vehicle and you cannot safely drive away:
512-494-9400
Outside Austin call toll-free:
888-340-6465
VRS calls are accepted
512-322-9100

source

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *